กาดกดคอมโบ

COMBO Beginer

[Lv.1] [3Hit] ==>> [A] [S] [AS]
[Lv.2] [3Hit] ==>> [A] [D] [AD]
[Lv.3] [3Hit] ==>> [S] [D] [SD]
[Lv.4] [4Hit] ==>> [D] [S] [A] [AD]
[Lv.5] [5Hit] ==>> [A] [S] [A] [A] [AD]
[Lv.5] [5Hit] ==>> [A] [S] [D] [D] [AS]
[Lv.5] [6Hit] ==>> [AS] [A] [S] [S] [D] [SD]
[Lv.5] [7Hit] ==>> [A] [S] [A] [A] [A] [A] [S]
[Lv.5] [7Hit] ==>> [D] [S] [A] [D] [S] [A] [D]
[Lv.5] [7HIt] ==>> [AD] [SD] [AD] [AS] [SD] [AD] [ASD]
[Lv.5] [12Hit] ==>> [S] [D] [D] [A] [A] [S] [S] [D] [D] [A] [S] [AD]
COMBO Warrior

[Lv.1] [3Hit] ==>> [A] [S] [AS]
[Lv.2] [3Hit] ==>> [A] [D] [AD]
[Lv.3] [3Hit] ==>> [S] [D] [SD]
[Lv.4] [4Hit] ==>> [D] [S] [A] [AD]
[Lv.5] [5Hit] ==>> [A] [S] [A] [A] [AD]
[Lv.5] [5Hit] ==>> [A] [S] [D] [D] [AS]
[Lv.5] [6Hit] ==>> [AS] [A] [S] [S] [D] [SD]
[Lv.5] [7Hit] ==>> [A] [S] [A] [A] [A] [A] [S]
[Lv.5] [7Hit] ==>> [D] [S] [A] [D] [S] [A] [D]
[Lv.5] [7HIt] ==>> [AD] [SD] [AD] [AS] [SD] [AD] [ASD]
[Lv.5] [12Hit] ==>> [S] [D] [D] [A] [A] [S] [S] [D] [D] [A] [S] [AD]

COMBO Warrior 2 เวล 70

[Lv.1] [15Hit] ==>> [A] [S] [D] [A] [S] [D] [A] [S] [D] [A] [S] [D] [A] [S] [D]
[Lv.2] [16Hit] ==>> [S] [S] [S] [A] [A] [A] [S] [S] [S] [D] [D] [D] [A] [S] [D] [AS]
[Lv.3] [17Hit] ==>> [D] [A] [S] [D] [A] [S] [D] [A] [A] [S] [S] [D] [D] [A] [S] [D] [AS]
[Lv.4] [18Hit] ==>> [A] [A] [A] [S] [S] [S] [D] [D] [D] [A] [S] [D] [S] [A] [A] [A] [A] [A]
[Lv.5] [21Hit] ==>> [D] [S] [A] [S] [D] [S] [A] [S] [D] [S] [A] [S] [D] [S] [A] [S] [D] [D] [D] [D] [D]

COMBO Knight

[Lv.1] [3Hit] ==>> [A] [S] [AS]
[Lv.2] [3Hit] ==>> [A] [D] [AD]
[Lv.3] [3Hit] ==>> [S] [D] [SD]
[Lv.4] [4Hit] ==>> [D] [S] [A] [AD]
[Lv.5] [5Hit] ==>> [A] [S] [A] [A] [AD]
[Lv.5] [5Hit] ==>> [A] [S] [D] [D] [AS]
[Lv.5] [6Hit] ==>> [AS] [A] [S] [S] [D] [SD]
[Lv.5] [7Hit] ==>> [A] [S] [A] [A] [A] [A] [S]
[Lv.5] [7Hit] ==>> [D] [S] [A] [D] [S] [A] [D]
[Lv.5] [7HIt] ==>> [AD] [SD] [AD] [AS] [SD] [AD] [ASD]
[Lv.5] [12Hit] ==>> [S] [D] [D] [A] [A] [S] [S] [D] [D] [A] [S] [AD]

COMBO Cleric

[Lv.1] [3Hit] ==>> [A] [S] [AS]
[Lv.2] [3Hit] ==>> [A] [D] [AD]
[Lv.3] [3Hit] ==>> [S] [D] [SD]
[Lv.4] [4Hit] ==>> [D] [S] [A] [AD]
[Lv.5] [5Hit] ==>> [A] [S] [A] [A] [AD]
[Lv.5] [5Hit] ==>> [A] [S] [D] [D] [AS]
[Lv.5] [6Hit] ==>> [AS] [A] [S] [S] [D] [SD]
[Lv.5] [7Hit] ==>> [A] [S] [A] [A] [A] [A] [S]
[Lv.5] [7Hit] ==>> [D] [S] [A] [D] [S] [A] [D]
[Lv.5] [7HIt] ==>> [AD] [SD] [AD] [AS] [SD] [AD] [ASD]
[Lv.5] [12Hit] ==>> [S] [D] [D] [A] [A] [S] [S] [D] [D] [A] [S] [AD]

COMBO Magician

[Lv.1] [3Hit] ==>> [A] [S] [AS]
[Lv.2] [3Hit] ==>> [A] [D] [AD]
[Lv.3] [3Hit] ==>> [S] [D] [SD]
[Lv.4] [4Hit] ==>> [D] [S] [A] [AD]
[Lv.5] [5Hit] ==>> [A] [S] [A] [A] [AD]
[Lv.5] [5Hit] ==>> [A] [S] [D] [D] [AS]
[Lv.5] [6Hit] ==>> [AS] [A] [S] [S] [D] [SD]
[Lv.5] [7Hit] ==>> [A] [S] [A] [A] [A] [A] [S]
[Lv.5] [7Hit] ==>> [D] [S] [A] [D] [S] [A] [D]
[Lv.5] [7HIt] ==>> [AD] [SD] [AD] [AS] [SD] [AD] [ASD]
[Lv.5] [12Hit] ==>> [S] [D] [D] [A] [A] [S] [S] [D] [D] [A] [S] [AD]

แสดงความคิดเห็น