ข้อมูลกล่อง Gift Box 1-9

Gift Box (No.1) ตามภาพด้านบน

1.Set Pink Maid Costume
2.Set Ghost Costume
3.Set Skull Costume
4.Set Optical Costume
5.Set Doll Costume
6.Rascal Rabbit Backpack
7.Birdie Backpack
8.Piya Backpack
9.Bah Bah Stick
10.Setshomaru
11.Guitar
12.Bass Guitar
13.Keyboard
14.Navy Setshomaru
15.Orange Setshomaru
16.Look Setshomaru
17.Organic Carrot
18.Christmas Candy
19.Black Rune Stone
20.White Rune Stone
21.Yellow Iron


Gift Box (No.2) ตามภาพด้านบน

1.Rascal Rabbit Backpack
2.Birdie Backpack
3.Piya Backpack
4.Bah Bah Stick
5.Setshomaru
6.Guitar
7.Bass Guitar
8.Keyboard
9.Navy Setshomaru
10.Orange Setshomaru
11.Look Setshomaru
12.Organic Carrot
13.Christmas Candy
14.Black Rune Stone
15.White Rune Stone
16.Yellow Iron
17.Money Pouch (10000)


Gift Box (No.3) ตามภาพด้านบน

1.Set Japan Costume Elim
2.Set Japan Costume Lime
3.Set Japan Costume Madelin
4.Set Japan Costume Zaid
5.Set Pink Japan Costume
6.Set Santa’s Nights
7.Set Green Santa
8.Blue Rune Stone
9.Red Rune Stone
10.Black Rune Stone
11.White Rune Stone
12.Money Pouch (10000)


Gift Box (No.4) ตามภาพด้านบน

Gift Box (No.4)
1.Set Fashionable Student Costume
2.Set Box Clothes
3.Set Lunar Wawa Costume
4.Set Halloween Witch Pumpkin Costume
5.Set Ghostbuster Costume
6.Red Fire
7.Blue Water
8.Green Wood
9.Yellow Iron
10.Brown Soil
11.White Spirit
12.Black Orb
12.Money Pouch (10000)


Gift Box (No.5) ตามภาพด้านบน

1.Set Teddy Bear
2.Set Yellow Teddy Bear
3.Set Blue Teddy Bear
4.Set Red Teddy Bear
5.Set Green Teddy Bear
6.Set Pink Teddy Bear
7.Crystal
8.Ruby
9.Diamond
10.Money Pouch (10000)


Gift Box (No.6) ตามภาพด้านบน

Gift Box (No.6)
1.Set Black Rascal Rabbit
2.Set Winter Sonata
3.Set Santa Costume
4.Set White Maid Costume
5.Set Demon’s Costume
6.White Moo Moo’s Headset
7.Blue Moo Moo’s Headset
8.Green Moo Moo’s Headset
9.Red Moo Moo’s Headset
10.Yellow Moo Moo’s Headset
11.Crystal
12.Ruby
13.Diamond
14.Money Pouch (10000)


Gift Box (No.7) ตามภาพด้านบน

1.Set Wedding Suit
2.Set Couple Clothes
3.Cat’s Ear(White)
4.Cat’s Ear(Black)
5.Cat’s Ear(Tiger)
6.Cat’s Claw(White)
7.Cat’s Claw(Black)
8.Cat’s Claw(Tiger)
9.Thunder God’s Drum
10.Big Red Shoes
11.Tano Staff
12.Nimbus 3000 Mk2
13.TEST Sword (K) – A- 10
14.Bouquet
15.Wolf Mask
16.Scream Mask
17.Killer Mask
18.Monster Mask
19.Disguise Glasses
20.Royal Crown
21.Magic Hat
22.Smart Glasses
23.Crystal
24.Ruby
25.Diamond
26.Money Pouch (10000)


Gift Box (No.8) 3M กล่องสุ่มหาร่มไม้G DG XG

1.Crystal
2.Ruby
3.Smart Glasses
4.Chignon
5.Green Wings of Mariel
6.Red Wings of Mariel
7.Blue Wings of Mariel
8.Pink Wings of Mariel
9.Yellow Wings of Mariel
10.Cat’s necklace
11.Lunar Wawa Costume(H)
12.Lunar Wawa Costume(T)
13.Lunar Wawa Costume(B)
14.Lunar Wawa Costume(S)
15.Luxurious Evil Costume
16.Pumpkin Witch Costume
17.Furious Water Gun
18.Rainbow Headband (Damage)
19.Rascal Rabbit Slot Machine Bag
20.Super Idol Costume (Magic)
21.Kite Handle
22.Kite
23.Spiked Bat
24.Korean Yut
25.Giant Pestle
26.Sieve
27.Pestle
28.Forest Crystal
29.Forest Crystal.G
30.Forest Crystal.DG
31.Forest Crystal.XG


Gift Box (No.9) 3M กล่องสุ่มตำรา(G)Special-ปีกไม้ดำไม้ทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Crystal

2.Ruby

3.เซ็ตคนคุก Legendary Babiyong

4.Black Carrot

5.Blue Ninja Mask

6.Red Ninja Mask

7.Rascal Rabbit Doll Hat

8.Rascal Rabbit Bread

9.Rascal Rabbit Fan

10.Rascal Rabbit Necklace

11.Rainbow Wings

12.Afro Rock’s Guitar

13.[Japan] Kuta Hat

14.[Japan] Kuta Top

15.[Japan] Kuta Bottom

16.[Japan] Kuta Shoes

17.Wooden Wing

18.Dark Wooden Wing

19.Refiner’s Manual (G)Special

20.Swift Snapper

แสดงความคิดเห็น